Wspomnień czar - garnizon Gubin
 

Gubin (niem. Guben, dolnołuż. Gubin) – miasto i gmina w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, położone na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, nad Lubszą. Gubin leży w polskiej części Dolnych Łużyc, na granicy z Niemcami i do 1945 roku było wschodnią częścią miasta Guben.
Garnizon Gubin
w latach 1951–2002 Gubin był dużym garnizonem wojskowym. Początkowo składał się on z położonych w mieście czterech zespołów koszarowych, z których tylko jeden zajmował batalion WOP, oraz położonego 3,5 km od miasta kolejnego kompleksu, nazwanego od nazwy pobliskiej wsi – Komorowem. Były to nowoczesne poniemieckie koszary wojsk zmotoryzowanych z sąsiadującym placem ćwiczeń w Bieżycach i Wałowicach.
W latach 1951-1957 stacjonowały w nim jednostki 19 Dywizji Zmechanizowanej przeformowanej w 1955 roku w 19 Dywizję Pancerną, a w roku 1957 w 5 Saską Dywizję Pancerną.
W 1990 roku, w wyniku kolejno wprowadzanych zmian organizacyjnych, 5 Saską Dywizję Pancerną
im. Aleksandra Waszkiewicza przekształcono w 5 Kresową Dywizję Zmechanizowaną im. Króla Bolesława Chrobrego, a następnie w 5 Kresową Brygadę Zmechanizowaną (1998 r.), by w 2002 roku całkowicie zlikwidować gubiński garnizon.

 
Garnizon Gubin w latach 1998 - 2002.
 Kolejnymi numerami oznaczono: 1 - koszary 73 pz "Ułanów Karpackich"; 2 - place ćwiczeń taktycznych (PCT) "Lotnisko" i "Wałowice"; 3 - plac ćwiczeń ogniowych (PCO) "Jaromirowice"; 4 i 5 - obiekty koszarowe 5 KBZ (tym bcz "UK"); 6 - strzelnica "Bieżyce"


W latach 1989 - 2011 tradycje  Pułku Ułanów Karpackich kultywowali:

73 pułk zmechanizowany Ułanów Karpackich (1989-1998) 

JW 2894 niepowtarzalny, czterocyfrowy numer jednostki wojskowej używany w Wojsku Polskim, zarówno w korespondencji służbowej jak i prywatnej od 1946 r. do chwili obecnej.
To właśnie z tym numerem kojarzono pułk siedemdziesiąty trzeci. I choć jako rasowy pułk "pancerny" istniał oficjalnie od roku 1955, by z czasem stać się zmechanizowanym i do tego Ułanów Karpackich, to jego korzenie sięgają znacznie głębiej.

Dzieje pułku, struktura organizacyjna i dyslokacja

Rozkazem MON Nr 0045/Org. z dnia 17 maja 1951 r. zapoczątkowano, dość długi ze względu na braki kadrowe i w sprzęcie, proces formowania 19 Dywizji Zmechanizowanej. W skład jej struktury organizacyjnej miał wejść 73 pułk zmechanizowany - JW 2894 - zgodnie z etatem 5/83 - MSD Gubin - Komorów. Proces formowania miał zakończyć się 1 grudnia 1952 r.
4 grudnia 1952 r.,
ze względu na wspomniane braki, Minister Obrony Narodowej dokonał korekt w etatach 19 DZ w tym i 73 pz (zmiana na etat 5/105). Do końca istnienia 19 Dywizji Zmechanizowanej etat ten nie zmienił się.

 
Koszary Gubin - Komorów.
(zdjęcie z 2008 r.).

W tym budynku od 1953 r. funkcjonowały kolejno sztaby:
- 19 Dywizji Zmechanizowanej,
- 19 Dywizji Pancernej,
- 5 Saskiej Dywizji Pancernej,
- 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej,
- 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej.

 

19 września 1955 r. pułk zostaje podporządkowany pod 19-tą  Dywizję Pancerną, powstającą na bazie rozformowanej 19 Dywizji Zmechanizowanej, zmieniając jednocześnie swoją strukturę organizacyjną (według nowego etatu 5/178), a jego przeformowanie zakończono do 20 grudnia 1955 r.

W ramach kolejnej reorganizacji Sił Zbrojnych, wiosną 1957 r., 19-tą Dywizję Pancerną przemianowano na 5 Saską Dywizję Pancerną zmieniając jednocześnie jej etat. Konsekwencją tej zmiany, datowanej na 2 kwietnia i jak się później okazało dość krótkotrwałej, była kolejna zmiana etatu 73 pułku zmechanizowanego (etat 5/219).
Następna zmiana organizacyjna miała miejsce 2 października 1958 r., wówczas to rozpoczęto proces przeformowywania 5 Dywizji Pancernej, który zakończył się 1 grudnia. W procesie tym uczestniczył również 73 pułk zmechanizowany (nowy etat 5/244).

Kolejną transformację, tym razem dużo większą i poważniejszą, pułk przeszedł w roku 1963. Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 057/Org. z 8 kwietnia 1963 roku – 73 pułk zmechanizowany został przeformowany w 73 pułk czołgów średnich z jednoczesną zmianą dyslokacji. Odtąd, do końca swojego istnienia, pułk stacjonuje w koszarach „przy stacji”, które zajął po rozwiązanym 72 pułku zmechanizowanym.


Koszary "przy stacji".
Pułkowe koszary (stan obecny). Na zdjęciu oznaczono ( stan z 1989 r.) : 1 -  rejon postoju czołgów 1 bcz grupy "E" (eksploatacyjnej); 2 - rejon zakwaterowania 1 bcz, bppanc i das; 3 - sztab pułku.

W drugiej połowie lat 60-tych główną siłę uderzeniową 73 pułku stanowiło: 5 kompanii czołgów T 55 (każda po 16 szt.) i kompania piechoty zmotoryzowanej na transporterach kołowych SKOT 2 AP (10 szt.). Pozostałe pododdziały to: bateria przeciwlotnicza, kompania rozpoznawcza, kompania łączności, kompania saperów, kompania remontowa, kompania zaopatrzenia, kompania medyczna, pluton chemiczny, pluton ochrony i regulacji ruchu. W takiej strukturze pułk przetrwał do końca lat 80-tych, wówczas nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej z kompanijnej na batalionową. Główna różnica polegała na utworzeniu trzech batalionów czołgów (po 31 czołgów w każdym) i zastąpieniu transporterów kołowych SKOT, gąsienicowymi typu BWP 1.

W międzyczasie  7 marca 1985 roku 5 DPanc otrzymała imię gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza.

 
 Brama wjazdowa
 Oficer dyżurny i Biuro przepustek
 Oficer dyżurny PST
 Sztab pułku.
W tle budynek 2 bcz

 Budynek daplot
k. rozp. k. łącz. k. rem. k. zaop.
 Hala sportowaBudynek 1 bcz, das, bppanc.
Z przodu stołówka nr 2

Budynki 1 i 2 bpz.
W środku stołówka nr 1

Klub żołnierski

Panorama pułkowych koszar. Zdjęcia z 2008 i 2011 r.

 W tym czasie, w pułku, miały miejsce dwa niezwykłe wydarzenia:

- W 1984 lub 1985 roku spaliły się 2 czołgi. Jeden, jako że był przeznaczony do remontu, udało się przekazać do zakładów remontowych. Niestety z drugim był "mały" problem - dopiero co odebrano go z remontu i w celu uniknięcia „afery” prokuratorskiej postanowiono sprawę załatwić "honorowo" - "nakręcając" mu kilometrów. Był to bodajże najintensywniej eksploatowany czołg w całym Ludowym Wojsku Polskim. Stojąc w parku wozów bojowych (PWB) „odbył” wszystkie możliwe strzelania, ćwiczenia i inne szkolenia, z poligonami włącznie, aż wreszcie można go było oddać do remontu.
- 4 września 1988 roku elew szkoły podoficerskiej – Artur K. – uprowadził z placu ćwiczeń ogniowych czołg T 55. Skierował się nim na most graniczny Polska – NRD i bez przeszkód podążał nim w kierunku Berlina, niejako przy okazji stawiając na nogi "cały" Układ Warszawski. Więcej o tym niezwykłym wydarzeniu można przeczytać TUTAJ.

 
Najsłynniejszy pułkowy czołg - uciekinier.

Foto: Archiwum Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu.

Rok 1989 był dla 73 pułku czołgów średnich równie przełomowy jak 1963. W maju i czerwcu pułk otrzymał "pachnące farbą" czołgi T 72M1, które zostały wyprodukowane w gliwickich Zakładach Mechanicznych "Bumar-Łabędy".

2 sierpnia 1989 r. ówczesny Minister Obrony Narodowej, gen. armii Florian Siwicki, podpisuje rozkaz Nr Pf 16/MON w sprawie przekazania tradycji bojowych i nadania imienia Ułanów Karpackich 73 pułkowi czołgów średnich 5 Saskiej Dywizji Pancernej im. gen. Aleksandra Waszkiewicza.

Z rozpędu, a właściwie owczego pędu do poprawy wizerunku Sił Zbrojnych, zrobiono "małe"  Faux pas.

26 sierpnia pułk uroczyście przejął nazwę i tradycje Pułku Ułanów Karpackich.

   
   

Od 22 listopada jednostka, zgodnie z rozkazem przełożonego, przechodzi na nową strukturę organizacyjną (tzw.: batalionową), by w nadchodzącym 1990 roku już jako zunifikowany pułk zmechanizowany wejść w podporządkowanie nowo powstałej 5 Dywizji Zmechanizowanej.
W kolejnych latach nie nastąpiły znaczące zmiany strukturalne. Natomiast 15 września 1993 r. 5 DPanc przyjęła dziedzictwo tradycji dywizji Wojska Polskiego oznaczonych cyfrą "5", nadano jej nazwę wyróżniającą "Kresowa" i imię Króla Bolesława Chrobrego.
    
Czołg T 72 M1.
Zmodernizowana wersja T 72 M. Większość pułkowych czołgów wyprodukowana była w 1989 roku.

Transporter BWP 1
Podstawowy wóz bojowy pułku w latach
80-tych i 90-tych. XX w.


10.02.1990 r. –
nadzwyczajne zabranie Zarządu Związku Ułanów Karpackich (ZUK), podejmuje uchwałę ostro oprotestowującą rozkaz Ministra Obrony Narodowej z 2 sierpnia 1989 r., uznając go, i słusznie, za zupełnie bezprawny.

Ten sam Zarząd ZUK, 28 kwietnia 1990 r., w odpowiedzi na pismo z 73 Pułku Czołgów Średnich w Gubinie, powiadamia go o przedstawieniu sprawy na najbliższym Walnym Zebraniu Związku.

19.08.1990 r. – Walne Zebranie ZUK wyraża zgodę, aby 73 Pułk Czołgów Średnich nosił imię Pułku Ułanów Karpackich, przyjął jego tradycje i barwy.

21.01.1991 r. – Ministerstwo Obrony Narodowej wydaje nowy rozkaz Nr 1/MON, w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji Ułanów Karpackich.

W pułkowej historii znaczący okazał się również rok 1994. Właśnie wtedy 73 pułk zmechanizowany Ułanów Karpackich zaliczał ćwiczenie pułkowe. Cóż to były za manewry! Pełen rozmach (także i przed ćwiczeniem), jak to się mówiło: "ogień, ruch i dynamika" (dzień/noc), prawie cała dywizja w polu na 3 poligonach jednocześnie.
Dzisiaj na tym szczeblu można tylko o tym pomarzyć. Ich współczesnym odpowiednikiem są  "Anakondy", które trochę przypominają dawne ćwiczenia.


Obfitujący w niezwykłe wydarzenia był też 1998 r. W roku tym, dokładnie 22 sierpnia na placu przed miejskim ratuszem, miała miejsce pierwsza wspólna polsko - niemiecka przysięga wojskowa z udziałem ministrów obrony narodowej Polski i Niemiec i wielu innych nie mniej znamienitych gości, którzy zostali na nią zaproszeni.

 Wydanie specjalne "Wiadomości Gubińskich".

Numer w całości poświęcony wspólnej przysiędze żołnierzy polskich i niemieckich.

Rok ten rzeczywiście był dla pułku rokiem niezwykłym i smutnym zarazem. Niestety w jego barwnej historii ostatnim jako Jednostki Wojskowej 2894.
W wyniku zmniejszania liczebności wojsk III RP, rozformowano dywizję, a na bazie dowództwa dywizji oraz 73 pułku sformowano 5 Kresową Brygadę Zmechanizowaną.
Zanim do tego doszło w ostatnich dniach sierpnia odbył się jubileuszowy X Zlot Ułanów Karpackich. W pierwszym dniu Zlotu (28 sierpnia) najważniejszym punktem uroczystości zorganizowanej z okazji obchodów święta pułku był meldunek dowódcy mjr dypl. Jarosława Buta, o gotowości  jednostki do przejścia w struktury 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej (JW 3484). Meldunek w obecności dowódcy 5 KBZ, ppłk dypl. Zbigniewa Smoka, przyjął dowódca 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej, płk dypl. Zbigniew Szura.
Tak zakończył się kolejny, nie mniej udany, okres w historii Ułanów Karpackich.


Poczet dowódców
73 pułku zmechanizowanego Ułanów Karpackich (zdjęcia późniejsze)


mjr dypl. 
Andrzej LELEWSKI
1989-1990

ppłk dypl. 
Mieczysław STACHOWIAK
1990-1991
mjr dypl.
Wiesław MICHNOWICZ
1991-1994

mjr dypl.
Jarosław BUT
1994-1998Znaki
rozpoznawcze 73 pz UK

Do znaków rozpoznawczych 73 pułku zmechanizowanego Ułanów Karpackich należały:
- odznaka pułkowa wraz z korpusówkami (palemkami)
- marsz pułkowy
Były one tożsame ze znakami używanymi przez Pułk Ułanów Karpackich. Pierwsze odznaki pułkowe wręczono 7 maja 1991 r.batalion czołgów Ułanów Karpackich 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej (1999-2001)

 5 KBZ - początek  garnizonowej rewolucji

Praktycznie od września 1998 r rozpoczęto, podzielony na kilka etapów, proces formowania 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej - JW 3484. Realizacja tego przedsięwzięcia, pomimo organizacyjnego rozmachu, przebiegała w zasadzie równolegle do rozformowywania oddziałów i pododdziałów 5 KDZ.

Obsadę etatową brygady w głównej mierze oparto na bazie dowództwa 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Bolesława Chrobrego oraz pododdziałów 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich.


Organizacyjnie wiązało się to z opuszczeniem koszar "przy stacji", zagospodarowaniem opuszczonych przez 5 KDZ koszar Gubin - Komorów, a także przejęciem i zaewidencjonowaniem wielu innych obiektów i nieruchomości po likwidowanych jednostkach garnizonu Gubin. 

Dowódca 5 KBZ

płk dypl. Zbigniew SMOK
(zdjęcie późniejsze)

Dyslokacja

"Kresówka", jak o niej pieszczotliwie mówiono "na mieście", zmieniła również podporządkowanie wchodząc w skład 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego.

Pomimo tego iż brygada z dniem 1 stycznia 1999 r. osiągnęła gotowość bojową to proces dyslokacji jej pododdziałów do kompleksu koszarowego pokazanego na poniższym zdjęciu, trwał do wiosny 1999 r.

Utworzona brygada jako spadkobierczyni 5 KDZ przejęła jej tradycje.


Odznaka
5 KBZ

 
Koszary 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej Gubin - Komorów (1999-2001)
Na zdjęciu oznaczono : 1 - garaż 1 bcz 73 pz UK - później miejsce składowania sprzętu (MSS); 2 - garaż 1 bcz UK (sprzęt grupy konserwacyjnej "K"); 3 - rejon zakwaterowania 1 bcz UK; 3 - sztab brygady.

Struktura organizacyjna

Etat brygady przewidywał następującą strukturę organizacyjną:

- dowództwo i sztab;

- bataliony: dowodzenia, trzy zmechanizowane, jeden czołgów;
- dywizjony artylerii: samobieżnej, przeciwpancernej i przeciwlotniczej;
- kompanie: rozpoznania, saperów, zaopatrzenia, remontowa i medyczna.

Z kolei struktura organizacyjna batalionu czołgów wyglądała następująco:

- dowództwo i sztab;
- trzy kompanie czołgów (po 10 szt. T-72M1);
- plutony: dowodzenia, zaopatrzenia, medyczny i remontowy.

Niestety, brygadzie jak i batalionowi czołgów nie dane było na dłużej zagościć w nowych koszarach. W październiku 2001 r. w wyniku rozwiązania 4 Dywizji Zmechanizowanej brygadę rozformowano, a żołnierzy ją tworzących posłano, "celem dalszego pełnienia służby", w różne, często odległe garnizony.

Ułani Karpaccy w brygadzie "Kresowej"

"Zanim doszło do rozformowania brygady, wydarzenia smutnego i bolesnego dla każdego żołnierza, pomimo krótkiego czasu jej funkcjonowania, wiele się wydarzyło. [...]. Powoli wszystko zaczęło się układać. Skończył się czas niepewności i obaw o dalszą przyszłość, swoją i swoich bliskich
. Rodzące się zwykle w takich sytuacjach podziały i antagonizmy zeszły na dalszy plan. Wprawdzie żyliśmy już nową rzeczywistością, ale w większości znów razem. [...]. Z tą samą pasją, pomimo rozlicznych trudności, znów mogliśmy robić to na czym znaliśmy się najlepiej i tylko to się liczyło. [...].

Mimo wszystko, gdzieś tam, zaczęła wyrastać na nowo ułańska dusza i powoli rodziła się tęsknota za tym co minęło.To takie nasze pułkowe piętno - nasze dziedzictwo. I wtedy pojawiła się iskierka nadziei. Dzięki naszym niezawodnym ułanom - kombatantom, przy wsparciu dowództwa brygady i wielu, wielu ludzi dobrej woli, po przezwyciężeniu szeregu trudności natury formalno - prawnej i w wyniku długotrwałych uzgodnień na linii: Ministerstwo Obrony Narodowej - Związek Ułanów Karpackich - 5 KBZ w Gubinie doszło do rzeczy niebywałej. [...].

Pewnego wiosennego dnia, pocztą pantoflową, jak grom z jasnego nieba, gruchnęła wieść: jest decyzja, jest decyzja, decyzja jest. Jaka decyzja? O co chodzi? Z czystej ciekawości wielu z nas zadawało te pytania brygadowym "posłańcom". Nie wiecie, no nie, co z was za ludzie? - będziecie ułanami. Z pewnym niedowierzaniem i raczej z dystansem do tego typu rewelacji wróciliśmy, jak zwykle, do swojej roboty ale kiedy Janek, o pardon, mjr Jan Rokosik - dowódca batalionu czołgów ogłosił nam oficjalnie tą nowinę to  ... zaczęło się istne szaleństwo. Wizje, plany, scenariusze.  Pełna improwizacja. Jak zawsze. [...].

Był to okres dość zdrowej "cichej rywalizacji", bo każdy chciał dać coś od siebie, a od tego pamiętnego dnia, w którym dotarła do nas wiadomość, że wachm. Czesław Jakubik ufundował dla nas sztandar, w batalionie zapanowała euforia w czystej postaci i  ... zaczęła się ciężka praca, bo przecież wszystko musi wypaść dobrze i być na czas, jak na ułanów przystało i zwykle bywało. [...].
  Dowódca bcz UK
mjr Jan ROKOSIK
(zdjęcie późniejsze)

Myślę, że gdyby widzieli nas wtedy "przy i po robocie" Aleksander Kwaśniewski i Janusz Onyszkiewicz (ówczesny Prezydent RP i Minister Obrony Narodowej) podpisujący formalne dokumenty w sprawie nadania sztandaru oraz przejęcia przez batalion dziedzictwa i tradycji Ułanów Karpackich byliby z nas dumni. Jak ...".[...].

Tak czy owak zawsze nurtowała mnie jedna sprawa. Jak to możliwe, że w tej nowej rzeczywistości (III RP) zawsze lub prawie zawsze wszystko było  post factum. Mam tu na myśli decyzje MON w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego święta batalionu:

- Nr 205/MON z 20 października 1999 r. (bcz UK 5 KBZ);
- Nr 309/ MON z 19 listopada 2002 r. (4 bcz UK 3 BZL),

które de facto ukazały się już po oficjalnym przejęciu tradycji. Czyżby znak czasu?
 

Jak zawsze i zwykle bywało.
Wybrane fragmenty z "Księgi oportunisty zwanego Koniem".

W dniach 27 - 28 sierpnia 1999 r. odbył się kolejny, ale pierwszy w dotychczasowej historii batalionu czołgów 5 Kresowej Brygady zmechanizowanej Zlot Ułanów. W pierwszym dniu pobytu
delegacja ułanów pod przewodnictwem Alfreda Florka i dowódcy batalionu czołgów dokonała odsłonięcia pomnika przeniesionego na teren batalionu z poprzedniej jednostki.


Odsłonięcie pomnika
73 pz UK
 

28 sierpnia 1999 r., po raz drugi, odbyła się uroczystość nadania nazwy, barw i tradycji Pułku Ułanów Karpackich, tym razem batalionowi czołgów 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej, oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez wachm. Czesława Jakubika, Ułana Karpackiego na stałe mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Na tą doniosłą uroczystość fundator przybył z małżonką. Obecni byli także, Sekretarz Związku Ułanów Karpackich, Augustyn Kozioł, Ułani Karpaccy z Anglii i Włoch, oraz z kraju, przedstawiciele:


Prezydenta RP - płk Wojciech Lutelmowski,
- Ministra Obrony Narodowej - płk dr Tadeusz Krząstek,
- Dowódcy ŚOW - szef logistyki, płk dr Mieczysław Pawlusiak,
- Dowódcy 4 LDZ - szef sztabu, płk dypl. Wiesław Michnowicz,

Nie zabrakło też dowódcy 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej, płk dypl. Zbigniewa Smoka, oraz byłego dowódcy 73 pułku zmechanizowanego Ułanów Karpackichppłk dypl.  Jarosława Buta.  Na uroczystości obecni byli również: burmistrz miasta Gubin, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnego Zarządu Lasów Państwowych, miejscowych zakładów pracy, placówek oświatowych oraz
wykonawcy sztandaru: Krystyna i Romuald Brzezińscy z Suwałk.


04.05.2000 r. – dowódca batalionu czołgów Ułanów Karpackich wraz z pocztem sztandarowym w składzie: por. Andrzej Furman, chor. Przemysław Kopij, plut. Dariusz Januszkiewicz, bierze udział w centralnych obchodach 55 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Warszawie. Poczet występuje w składzie pododdziałów, które dziedziczą tradycje jednostek, które zostały odznaczone Krzyżem Orderu Virtuti Militari.


 

Przed Grobem Nieznanego
Żołnierza w Warszawie.


Stoją od lewej: mjr Jan Rokosik, por. Andrzej Furman, chor. Przemysław Kopij, plut. Dariusz Januszkiewicz.


25 - 27.08.2000 po raz drugi swoje święto obchodził batalion czołgów Ułanów Karpackich 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej.

W uroczystościach ze strony byłych żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich  uczestniczyli: Michał Groński z małżonką, Julian Marchewka, Tomasz Skrzyński, Józef Pleban z małżonką, Mieczysław Herod.

Zgodnie z tradycją kombatanci złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ułanów Karpackich, uczestniczyli w ofierze mszy świętej sprawowanej przez o. kapelana Edwarda Olecha, spotkali się też z żołnierzami, było ognisko i bal ułański.

24 - 26.08.2001 r. – w tym roku, w związku z reorganizacją jednostek wojskowych w Wojsku Polskim, zostaje rozwiązana 5 Kresowa Brygada Zmechanizowana, a  tym samym batalion czołgów Ułanów Karpackich. Swoje święto, trzecie z kolei a zarazem ostatnie, gubiński batalion czołgów obchodził bardzo uroczyście.

Wśród gości poza weteranami byli  dawni dowódcy 73 pułku zmechanizowanego Ułanów Karpackich: gen. dyw. Mieczysław Stachowiak i ppłk dypl. Jarosław But, oraz dowódca 5 KBZ, płk dypl.  Zbigniew Smok a także dowódca 3 BZL, płk dypl.  Marian Kobielski.

W związku z nowa decyzją Ministra Obrony Narodowej, nazwa, barwy i tradycje Pułku Ułanów Karpackich zostają przekazane do  4 batalionu czołgów 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie.

Sztandar, w imieniu żołnierzy batalionu czołgów Ułanów Karpackich 5 Krasowej Brygady Zmechanizowanej pożegnała delegacja w składzie: kpt. Mirosław Kucharski, chor. Cezary Sikorski, st. sierż. Zdzisław Bartniak.

Następnie sztandar z rąk pocztu sztandarowego w składzie: ppor. Piotr Przybylski, chor. Robert Pałucki, sierż. Arkadiusz Jernaś, odebrał poczet sztandarowy 4 batalionu czołgów 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów
im. Romualda Traugutta w składzie: por. Artur Bochra, chor. Józef Welman, plut. Mariusz Siegieda.I tak z przytupem zakończyła się krótka historia gubińskiego batalionu czołgów Ułanów Karpackich 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej. Pododdziału niezwykłego. To on jako pierwszy w Polsce, nie będąc oddziałem gospodarczym, otrzymał z rąk Prezydenta RP sztandar. To on zawsze chciał i był w czołówce, zawsze dumny
ze swojego dziedzictwa. Żal było iść w Polskę, oj żal!

Znaki rozpoznawcze bcz UK

Znaki rozpoznawcze używane przez batalion były identyczne jak te pochodzące z 73 pułku zmechanizowanego Ułanów Karpackich. Ponadto postanowiono na stałe przywrócić tak charakterystyczny ułański proporczyk uzupełniony o palemkę, który umieszczono, zgodnie z obowiązującymi przepisami ubiorczymi, na obszytym czerwoną lamówką berecie. Dodatkowo, na mundurach wyjściowych żołnierzy batalionu, pojawiła się noszona na lewym ramieniu oznaka rozpoznawcza.
Batalionowy

proporczyk na beretOznaka rozpoznawcza
na mundur wyjściowy
4 batalion czołgów Ułanów Karpackich 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów
im. Romualda Traugutta w Lublinie (2002-2011)

Legionowa brygada

3 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta, podobnie jak 5 KBZ, została sformowana, na bazie rozformowywanej 3 Dywizji Zmechanizowanej o tej samej nazwie, w roku 1995. Jej pododdziały rozlokowane były w dwóch garnizonach: Lublin i Chełm.

Etat brygady był następujący:

- dowództwo i sztab;
- bataliony: dowodzenia, trzy zmechanizowane, jeden czołgów i jeden piechoty zmotoryzowanej;
- dywizjony artylerii: samobieżnej, przeciwpancernej, rakietowej i przeciwlotniczej;

- kompanie: rozpoznania, saperów, zaopatrzenia, remontowa i medyczna.

Gotowość bojową brygada ta osiągnęła z dniem 1 lipca 1995 r. i od tego momentu rozpoczęła swoje funkcjonowanie w składzie 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki.

Od roku 2002 w brygadzie rozpoczęła się restrukturyzacja. Wówczas rozformowano część pododdziałów brygady.
W roku 2008 w skład brygady wszedł 3 batalion zmechanizowany stacjonujący w Zamościu.
Po tych etatowych zawirowaniach brygadowa struktura przedstawiała się następująco:

 - dowództwo i sztab,

 - 3 batalion dowodzenia im. gen. broni Leona Berbeckiego,

 - 1 Kołobrzeski batalion zmechanizowany – Chełm,

 - 3 batalion zmechanizowany – Zamość,

 - 4 batalion czołgów Ułanów Karpackich,

 - 3 dywizjon przeciwlotniczy im. mjr Stanisława Małeckiego,

 - 3 Chełmski dywizjon artylerii samobieżnej – Chełm,

 - kompanie remontowa, zaopatrzenia, saperów.


Żołnierze brygady oprócz wypełniania obowiązków w kraju, wystawiali również składy do misji zagranicznych min.: brali udział w V i IX zmianie PKW Irak.

W dość krótkiej historii brygady rok 2011 jest jej ostatnim. 5 listopada 2011 roku Minister Obrony Narodowej wydał decyzję w sprawie integracji 1 Brygady Pancernej z 3 Brygadą Zmechanizowaną oraz sformowania polskiej części Dowództwa Wielonarodowej Brygady (LITPOLUKRBRIG) oraz batalionu dowodzenia tej brygady.
Wskutek tej decyzji z dniem 30 czerwca 2011 r. rozformowano dowództwo 3 Brygady Zmechanizowanej.Odznaka i oznaka
3 BZL

Reaktywacja czyli ułani w Lublinie

Czasami tak się jakoś dziwnie składa, że ślepy los, potrzeba chwili a czasami coś zupełnie innego  decyduje o przydziale stanowisk służbowych. 
Tak też było w przypadku mjr Jana Rokosika, który został dowódcą 4 batalionu czołgów Ułanów Karpackich. Niejako, przy okazji, awansując. Jak na rasowego dowódcę Ułanów Karpackich przystało, po raz pierwszy w sierpniu 2002 r., zorganizował z okazji święta batalionu tradycyjny zlot ułański. Kolejne święto obchodzone było w dniach 29 - 30 sierpnia 2003 r.
I na tym należałoby zakończyć historię lubelskich ułanów karpackich, gdyż było to ostatnie święto tego batalionu. Odkąd ppłk Rokosik, wyznaczony na inne stanowisko służbowe, zmienił jednostkę nikt już więcej o 4 batalionie czołgów Ułanów Karpackich nie słyszał.